Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Datum účinnosti: 1.1.2023

I. Všeobecná ustanovení

 1. Poskytovatel v rámci své podnikatelské činnosti poskytuje služby spočívající v organizaci kurzů, seminářů, kongresů, prodeje dárkových poukazů na kurzy, výrobky nebo služby.
 2. Klient má zájem účastnit se příslušného počtu lekcí v rámci kurzu organizovaného poskytovatelem v rozsahu a termínech, jak je uvedeno u jednotlivých kurzů. Kurz je složen z lekcí termínově specifikovaných u každého z kurzů.
 3. Poskytovatele se zavazuje umožnit klientovi účast na lekcích, které jsou součástí kurzu a klient se zavazuje zaplatit poskytovateli sjednanou cenu za kurz.
 4. Smluvní strany prohlašují, že v ceně stanovené v čl. II. Těchto Všeobecných podmínek poskytování kurzu je zahrnuto množství lekcí uvedených v popisu kurzu, z nichž každá bude mít délku uvedenou v popisu.
 5. Klient stvrzuje, že se podrobně seznámil s obsahem kurzu, a zároveň, že je zdravotně způsobilý k absolvování kurzu. Klient výslovně prohlašuje, že se rozhodl absolvovat kurz dobrovolně, byl řádně poučen o jeho náročnosti a vlivu na fyzický i duševní aparát člověka, absolvuje ho na vlastní nebezpečí, a že výslovně vylučuje odpovědnost poskytovatele za případnou újmu na zdraví, která v souvislosti s absolvováním kurzu může případně klientovi vzniknout.

Článek II.

Cena za kurz nebo dárkový poukaz

 1. Cena za Kurz nebo dárkový poukaz je uvedena vždy u příslušného kurzu.
 2. Cenu klient uhradí prostřednictvím platební brány v rámci rezervačního systému Reenio, pokud není dohodnuto jinak.

Článek III.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Všeobecné podmínky poskytování kurzu jsou platné na dobu určitou, a to na dobu trvání kurzu dle specifikace jednotlivých kurzů.
 2. V případě zrušení lekce z důvodu výlučně na straně Poskytovatele, navrhne Poskytovatel primárně náhradní termín zrušené lekce klientovi. Nebude-li dojednán náhradní termín zrušené lekce,  je poskytovatel povinen vrátit klientovi poměrnou část ceny kurzu. Zrušení jakékoliv lekce je poskytovatel povinen sdělit klientovi alespoň telefonicky minimálně 30 minut před konáním dané lekce.
 3. V případě, že se klient nezúčastní některé z Lekcí kurzu a tato lekce nebude zrušena ve smyslu článku III. odst. 2 Všeobecných podmínek poskytování kurzu, nevzniká klientovi nárok na vrácení jakékoliv části ceny, ani nahrazení lekce v náhradním termínu.
 4. Poskytovatel je oprávněn z jakéhokoliv důvodu, zejména pak z důvodu nízké obsazenosti, zásahu vyšší moci, potažmo nařízení vlády ČR zrušit celý kurz, případně některou/některé z lekcí. V případě zrušení celého kurzu vrátí poskytovatel klientovi celou cenu kurzu, a to převodem na bankovní účet klienta do 15 dnů ode dne, kdy mu klient sdělí číslo účtu. V případě zrušení některých lekcí vrátí poskytovatel klientovi alikvotní část ceny, která bude počítána ve vztahu uskutečněných lekcí vůči deklarovaných množství lekcí, jak stanoveno v čl. I. odst. 4.
 5. V případě, že klient uhrazený kurz nebude navštěvovat, ať již z jakéhokoliv důvodu, nemá nárok na vrácení ceny kurzu.

Článek IV.

Stornovací podmínky při odhlášení ze vzdělávací akce:

 1. Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením – vracíme 90 % z ceny.
 2. Pokud dojde k odhlášení v období 30 – 90 dní před zahájením – vracíme 50 % z ceny.
 3. Pokud dojde k odhlášení v období 0 – 30 dní před zahájením – uhrazená částka propadá.
 4. Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi Poskytovatelem kurzu a klientem, které nejsou těmito Všeobecnými podmínkami poskytování kurzu výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Fyziocentrum IT s.r.o., 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 05956579
DIČ: CZ05956579