VNITŘNÍ ŘÁD

Jak se k sobě chováme

Vážení klienti,

naší prioritou je, aby naše zdravotnické pracoviště bylo bezpečným a přátelským prostředím. Dovolujeme si Vás seznámit s našim vnitřním řádem, podle něhož jste povinen dodržovat následující:

(1) Dodržovat doporučený léčebný postup, ke kterému patří také tzv. autoterapie (cvičení doma).

(2) Vyvarovat se před terapií požívání alkoholu a jiných návykových látek.

(3) Terapii nelze provádět v případě infekce, teploty apod. (v tomto případě se musíte z terapie předem omluvit).

(4) Respektovat zásady občanského soužití a dobrých mravů, a to jak směrem ke zdravotníkům, tak k ostatním klientům – nejsou tolerovány především případy slovního napadání, projevů nesnášenlivosti k menšinám (rasovým, sexuálním aj.), slovní nebo dokonce fyzické obtěžování terapeuta apod.

(5) Dbát na přiměřenou hygienu před terapií.

Nesplnění těchto výše uvedených pokynů je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu pracoviště a terapie s Vámi může být ukončena. Uvedené povinnosti se vztahují také na zákonné zástupce (u dětí) nebo jiné doprovázející osoby.

(6) Omluvy sjednaných termínů

Termín terapie je nahrazen pouze tehdy, obdržíme-li Vaši omluvu z takto naplánované terapie min. 24hod před samotným termínem terapie. V opačném případě je termín terapie zrušen bez možnosti náhrady.

V případě Vaší absence na druhé terapii, která nebyla Vámi včas omluvena, jak je uvedeno výše, budou všechny zbylé termíny terapie zrušeny bez náhrady a poskytování péče bude tímto ukončeno.

(7) S ohledem na možné provozní a personální důvody, není možné vždy zajistit fyzioterapeuta podle Vašeho přání. Výběr fyzioterapeuta také do jisté míry souvisí s Vaším zdravotním problémem a s odborným zaměřením fyzioterapeuta.

(8) S fyzioterapeutem není možné se domlouvat na pokračování nebo opakování či změně terapie, to je možné pouze na základě doporučení lékaře našeho pracoviště.

Děkujeme za pochopení a prosíme o potvrzení, že jste se s vnitřním řádem pracoviště seznámil/seznámila a souhlasíte s jeho dodržováním.

Nahlédněte k nám